PSZOK Miłkowa

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Korzenna

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korzenna, zwany dalej „PSZOK”.
 2. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z.o.o. z siedzibą w Mogilno 224, 33-326 Mogilno, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia pod numerem KRS 0000297589, posiadającym NIP 7343282734.
 3. PSZOK dla Gminy Korzenna zlokalizowany jest w Miłkowej 170, 33-322 Korzenna.
 4. PSZOK jest czynny od wtorku w godz. 9.00 - 17:00 i od środy do soboty w godz. 7:00 - 15:00.
 5. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Korzenna po okazaniu dokumentu tożsamości.
 6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach / kontenerach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
 7. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korzenna”, i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
 8. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Korzenna:
  • szkło
  • tworzywa sztuczne i metale
  • papier i tektura
  • urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyte baterie i akumulatory
  • przeterminowane leki
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
  • chemikalia, opakowania po farbach i lakierach i chemii gospodarstwa domowego
  • opony
  • tekstylia i odzież
  • odpady zielone
  • popiół
  • oleje i tłuszcze jadalne
  • świetlówki
 9. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.
 10. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
 11. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nie uszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadów w chwili przekazania.
 12. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości przez dostarczającego odpady, lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z nieruchomości położonej na terenie innej gminy oraz jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
 13. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.
 14. Pracownik PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie miejsce, pojemnik lub kosz w którym dostarczający powinien umieścić odpad. Wyjątek stanowią osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 15. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 17. Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK w Miłkowej oraz na stronie internetowej Gminy Korzenna https://www.korzenna.pl/.

© 2024 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.